Regulamin porządkowy

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu porządkowego, który ma służyć zapewnieniu Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin porządkowy obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dwóch Karpi Jedlicze.
 • Regulamin porządkowy jest ogólnie dostępny dla Gości – znajduje się na stronie internetowej i do wglądu w obiekcie.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu porządkowego. Wszelkie zmiany treści Regulaminu porządkowego będą aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej oraz w obiekcie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem porządkowym zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

II WARUNKI REZERWACJI I CZAS POBYTU

 • Pokoje mieszkalne wynajmowane są na doby.
 • Rezerwując i najmując pokój, Gość obowiązany jest określić czas pobytu.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 • Goście przyjmowani bez rezerwacji są zobowiązani do uregulowania rachunku z góry.
 • Gość może zająć bez dodatkowej opłaty pokój wcześniej, o ile pokój ten jest dostępny.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić Właścicielowi do godz. 20:00 w przeddzień dnia, w którym upływa termin pobytu.
 • Właściciel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi i istniejących możliwości. Właściciel, o ile zachodzi taka konieczność, zastrzega sobie prawo do przydzielenia Gościowi innego pokoju.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Dwóch Karpiach Jedlicze, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu porządkowego.
 • Osoby niezameldowane w Dwóch Karpiach Jedlicze, powinni opuścić obiekt do godziny 22:00.
 • Ewentualne domeldowanie i ustalenie warunków pobytu dodatkowych osób należy zgłosić do godziny 22:00. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął pokój. W przeciwnym wypadku ponosi on odpowiedzialność za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zameldowanie dodatkowej osoby lub jej niezgłoszenie pomimo przebywania, powoduje konieczność poniesienia przez Gościa dodatkowych kosztów za tą osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • W Dwóch Karpiach Jedlicze obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej może skutkować karą pieniężną za każdy pokój zgłaszający skargę według cennika obiektu.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe.
 • Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Właściciela (choroba Gościa lub towarzyszących mu osób, choroba członka rodziny, inne wypadki losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Dwóch Karpi Jedlicze), nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
 • Po zakończeniu pobytu w Dwóch Karpiach Jedlicze, Gość obowiązany jest do dokonania końcowego rozliczenia.
 • Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia Dwóch Karpi Jedlicze. W szczególności dotyczy to łamania przepisów ustawodawczych z zakresu zakazu palenia w miejscach publicznych oraz naruszenia godzin ciszy nocnej.
 • Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokoju i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju.
 • W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, itp.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
 • W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w budynku wynosi 200 zł i zostanie doliczona do ceny wynajmu pokoju po stwierdzeniu, że taki fakt miał miejsce.
 • Gość Dwóch Karpi Jedlicze nie ma prawa przekazywać wynajmowanego pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 • Przestrzenie ogólnodostępne Dwóch Karpi Jedlicze są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w  obszarze objętym monitoringiem.
 • W przypadku konieczności interwencji Właściciela lub pracownika względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie obiektu, interwencja może zostać zarejestrowana w  postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i materialnych obiektu  i interweniującego przedstawiciela obiektu. Zarejestrowanie interwencji będzie w razie konieczności służyć jako środek dowodowy w celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.
 • Zabrania się wchodzenia na teren niedostępny, nieprzeznaczony dla Gościa, w szczególności na teren strefy technicznej lub gospodarczej, teren budowy, teren usuwania awarii, itp.
 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela do celów meldunkowych i innych potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu i celów marketingowych oraz na umieszczenie danych Gościa w bazie danych Dwóch Karpi Jedlicze, a także wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia

III OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA DWÓCH KARPI JEDLICZE

 • Właściciel Dwóch Karpi Jedlicze zapewnia warunki sprzyjające wypoczynkowi i miłemu pobytowi.
 • Właściciel bezzwłocznie reaguje na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące jakości usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 • Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin porządkowy wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub innych gości albo szkodę na osobie innych gości, pracowników lub zakłócił pobyt innych gości lub funkcjonowanie Dwóch Karpi Jedlicze.
 • W przypadku ponownego pobytu w Dwóch Karpiach Jedlicze Gościa, który poprzednio naruszył Regulamin porządkowy, Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa i dalszego świadczenia usług temu Gościowi oraz osobie, która dokonała rezerwacji. Osoby takie są zobowiązane do zastosowania się do żądania Właściciela i niezwłocznego opuszczenia terenu Dwóch Karpi Jedlicze. Wobec bezskuteczności żądania, Właściciel jest uprawniony do powiadomienia właściwych organów celem niezwłocznego usunięcia Gościa.
 • Właściciel Dwóch Karpi Jedlicze nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Odpowiedzialność Właściciela Dwóch Karpi Jedlicze za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług regulują przepisy art. 846-848 Kodeksu Cywilnego.

IV ZASADYPOBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

 • Dwa Karpie Jedlicze przyjmuje Gości ze zwierzętami domowymi (psy i koty) za dodatkową opłatą.
 • Podstawowym warunkiem przyjazdu zwierzęcia jest zgłoszenie tego faktu w momencie dokonywania rezerwacji.
 • Pobyt zwierzęcia w Dwóch Karpiach Jedlicze warunkowany jest posiadaniem przez Gościa książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt do kuchni i łazienek.
 • Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach.
 • Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 • Gość jest zobowiązany do uiszczenia kwoty potrzebnej na zakup nowego kompletu w cenie określonej przez Właściciela, jeżeli pościel i narzuty w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona.
 • Goście muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu obiektu. Gość przyjeżdżający z kotem musi posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do odpowiedniego pojemnika.
 • Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Dwóch Karpi Jedlicze będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie lub może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie bądź innych gości, Właściciel będzie starał się skontaktować z Gościem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Właściciel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju, także z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty związane z tymi działaniami pokrywa Gość – właściciel zwierzęcia.
 • Goście są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i niezakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości lub personelu, Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu.
 • Wszystkie szkody w mieniu obiektu lub mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Właściciela, a ich kosztami będą obciążeni Goście.

V WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU

 • Parking Dwóch Karpi Jedlicze jest parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia pojazdu z winy Gościa, osób trzecich albo działania siły wyższej, mające miejsce na terenie parkingu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Gościa albo stanowiące wyposażenie pojazdu Gościa.
 • Gość zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 • W przypadku spowodowania lub poniesienia szkody na parkingu, Gość ma prawo zwrócić się do Właściciela o zabezpieczenie nagrań z monitoringu.
 • Zabrania się  parkowania  na  wjeździe/wyjeździe.
 • Na terenie parkingu zabronione jest: używanie otwartego ognia, picie alkoholu, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów, pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa albo oleju, prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania, jazda na rolkach i deskorolkach, wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszać albo zagrażać bezpieczeństwu.
 • Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne.
 • Właściciel jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu pojazdów i osób niestosujących się do powyższych zakazów.

VI CENNIK KAR PIENIĘŻNYCH

Za każdy jednorazowy przypadek:

 • Zgubienie klucza do pokoju i/lub pilota do bramy wjazdowej – 200 PLN
 • Palenie tytoniu w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych – 200 PLN
 • Przyjazd ze zwierzęciem bez zgody Właściciela – 200 PLN
 • Zakłócanie ciszy nocnej – 200 PLN
 • Bezpodstawne uruchomienie alarmu – 100 PLN
 • Parkowanie w miejscach niedozwolonych – 100 PLN
 • Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 200 PLN

Właściciel Dwóch Karpi Jedlicze

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: dwakarpiejedlicze.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Aleksander Paradysz Pokoje gościnne Dwa Karpie Jedlicze
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dwakarpiejedlicze@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zamówień towarów – przygotowanie, pakowanie, wysyłka
  • Realizacja zamówionych usług
  • Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.